Doc.Pavel Stejskal

Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc

Po promoci na Lékařské fakultě (LF) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci zůstal 21 let věrný své Alma Mater, nejdříve jako asistent, později jako docent na katedře anatomie a na oddělení tělovýchovného lékařství. Potom pět let vedl Ústav národního zdraví pro vrcholový sport v Praze a od roku 1990 Ústav tělovýchovného lékařství na III. LF Univerzity Karlovy Praha. V roce 1994 se vrátil do Olomouce a dalších sedmnáct let pracoval na Fakultě tělesné kultury (FTK) UP Olomouc. Zde zastával dvě funkční období funkci proděkana pro vědeckobadatelskou činnost a dvě funkční období funkci předsedy akademického senátu FTK a člena akademického senátu UP. Na FTK garantoval řadu předmětů, mimo jiné i fyziologii a klinickou patofyziologii tělesné zátěže, podporu zdraví či management životního stylu; byl spoluzakladatelem studijní specializace Podpora zdraví. Při svém pobytu na FTK byl školitelem dvanácti českých a jednoho zahraničního doktoranda, kteří úspěšně ukončili své postgraduální studium. V současné době pracuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně.
Ve své vědecké práci se zpočátku zabýval zejména hormonální reakcí na zatížení; je autorem nové metodiky zátěžového vyšetření a z něho vycházejícího předpisu programu pohybové aktivity a spoluautorem nové metodiky interpretace výsledků neinvazivního vyšetření autonomního nervového systému. V posledních létech se systematicky zabýval pozitivními zdravotními, sociálními a ekonomickými efekty spojenými se změnou sedavého životního stylu; zvláštní pozornost věnoval primární prevenci obezity, cukrovky a onemocnění koronárních tepen srdce.
Je autorem nebo spoluautorem více než 250 originálních prací v časopisech a sbornících, čtyř monografií a několika skript a odborných příruček; přednesl více než 150 sdělení na sjezdech, konferencích a seminářích. Jako zodpovědný řešitel organizoval deset výzkumných projektů a jako spoluřešitel se podílel na dalších čtyřech projektech.
Ve volném čase, kterého má stále méně a méně, se věnuje hudbě a fotografování, miluje přírodu, rád jezdí na kole a je aktivním propagátorem chůze se speciálními holemi (severská chůze).

Best results: Nová metodika zátěžového vyšetření, interpretace výsledků neinvazivního vyšetření autonomního nervového systému.

Specialization: Efekty spojené se změnou životního stylu. Prevence obezity a cukrovky

Education: Lékařská fakulta (LF) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci